Warning: include_once(includesDSincludes.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dbadraud/domains/dba.lt/public_html/templates/theme3128/component.php on line 11

Warning: include_once(): Failed opening 'includesDSincludes.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/dbadraud/domains/dba.lt/public_html/templates/theme3128/component.php on line 11
Tretiesiems asmenims - Draudimo brokerių aljansas

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti.

Tretiesiems asmenims

UADBB „DRAUDIMO BROKERIŲ ALJANSAS“
Klientų asmens duomenų tvarkymo procedūros
Priedas Nr. 3

PRANEŠIMAS APIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Teikiamas tretiesiems asmenims - apdraustajam, naudos gavėjui, nukentėjusiam trečiajam asmeniui, draudimo įmokos mokėtojui

Duomenų tvarkytojas, valdytojas, duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai. UADBB „Draudimo brokerių aljansas“, juridinio asmens kodas 302608851, buveinės adresas Vykinto g. 14, Vilnius (toliau - Bendrovė), Jūsų asmens duomenis gali rinkti ir tvarkyti šiais tikslais: siekdama įvertinti draudėjo draudimo poreikius ir pateikti jam aktualų draudimo pasiūlymą; siekdama tarpininkauti draudėjui sudarant draudimo sutartį su draudimo bendrove (draudiku); draudimo sutarties administravimo tikslu; siekdama užtikrinti savo teisėtus interesus bei vystyti savo teikiamas paslaugas; taip pat draudžiamųjų įvykių administravimo tikslu. Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko tik turėdama teisėtą tvarkymo pagrindą ir tik jeigu Jūs esate apdraustasis, naudos gavėjas, nukentėjusysis asmuo ar draudimo įmokos mokėtojas ir tik tiek, kiek tai yra būtina atsižvelgiant į tokį Jūsų statusą bei draudimo sutarties rūšį ir sąlygas. Priklausomai nuo Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslo, Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų valdytoja arba kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytoja:

1. Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų valdytoja, kai:

1.1. Vertina draudėjo draudimo poreikius. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tam, kad Bendrovė galėtų įvertinti draudėjo draudimo poreikius, susijusius su Jumis, (pvz., kokios rūšies draudimas aktualus, į kokią rizikos grupę patenkama ir pan.) ir pateikti draudėjui aktualiausią ir geriausiai jo poreikius atitinkantį pasiūlymą. Jūsų kaip apdraustojo, naudos gavėjo ar draudimo įmokos mokėtojo asmens duomenų tvarkymo nurodytu tikslu teisinis pagrindas – Draudimo įstatymo 95 str. 4 d., 163 str. 2 d. Jeigu yra tvarkomi Jūsų specialių kategorijų asmens duomenys, pvz. sveikatos duomenys, jų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas. Šiam tikslui pasiekti reikalingi asmens duomenys turi būti pateikti Bendrovei, kadangi be šių asmens duomenų nebus galimybės tinkamai įvertinti draudėjo draudimo poreikius ir pasiūlyti sudaryti juos atitinkančią draudimo sutartį.

1.2. Administruoja draudėjo sudarytą draudimo sutartį. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi siekiant administruoti jau sudarytą draudimo sutartį, kurioje Jūs esate apdraustasis arba naudos gavėjas, arba draudimo įmokos mokėtojas, t. y. sekti draudimo liudijimo galiojimo terminą liudijimų apskaitos programoje, įmokų mokėjimą, ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su draudimo sutarties administravimu. Šiuo tikslų tvarkomų Jūsų kaip apdraustojo, naudos gavėjo ar draudimo įmokos mokėtojo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Draudimo įstatymo 95 str. 4 d., 163 str. 2 d. Jeigu yra tvarkomi Jūsų specialių kategorijų asmens duomenys, pvz., sveikatos duomenys, jų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas. Šiam tikslui pasiekti reikalingi asmens duomenys turi būti pateikti Bendrovei, kadangi be šių duomenų nebus galimybės tinkamai administruoti draudimo sutarties, kurioje Jūs esate apdraustasis arba naudos gavėjas, arba draudimo įmokos mokėtojas.

1.3. Administruoja draudžiamuosius įvykius, kai sutartyje su draudimo bendrove (draudiku) nėra suformuotas toks pavedimas. Jūsų, kaip apdraustojo arba naudos gavėjo, arba trečiojo nukentėjusiojo asmens, arba draudimo įmokos mokėtojo, asmens duomenys gali būti tvarkomi siekiant administruoti draudžiamuosius įvykius, t. y. kreipiantis į draudimo bendrovę (draudiką) įvykus draudžiamajam įvykiui, gaunant ir teikiant informaciją, būtiną draudžiamajam įvykiui administruoti, vykdant draudimo bendrovės (draudiko) paprašytas prievoles ir reikalauti draudimo bendrovės (draudiko) įvykdyti prievoles, derinant draudimo išmokos dydį ir atliekant kitus veiksmus, būtinus administruojant draudžiamąjį įvykį. Šiuo tikslų tvarkomų Jūsų kaip apdraustojo, naudos gavėjo ar draudimo įmokos mokėtojo asmens duomenų teisinis pagrindas – Draudimo įstatymo 95 str. 4 d., 163 str. 2 d. Nukentėjusiojo trečiojo asmens duomenys tvarkomi, siekiant teisėtų draudėjo arba trečiosios šalies (apdraustojo, nukentėjusio asmens) interesų (pvz., siekiant išsiaiškinti, ar dėl draudiminio įvykio nėra kaltas pats nukentėjęs asmuo arba siekiant atlyginti tokiam asmeniui padarytą žalą). Jeigu yra tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys, pvz., sveikatos duomenys, jų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas. Šiam tikslui pasiekti reikalingi asmens duomenys yra būtini Bendrovei, kadangi be šių asmens duomenų nebus galimybės tinkamai administruoti draudžiamojo įvykio.

1.4. Siūlo savo paslaugas Jums (tiesioginė rinkodara). Jūsų asmens duomenys Jums sutikus gali būti tvarkomi siekiant pateikti Jums aktualią informaciją, pasiūlymus, pranešimus apie mūsų paslaugas (įskaitant teikiamas kartu su mūsų partneriais), taip pat teirautis Jūsų nuomonės dėl jų. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas.

1.5. Saugo savo teises ir interesus. Jūsų asmens duomenis tvarkome įgyvendindami ir gindami savo teises, pvz., teikiant Jūsų duomenis teismui, antstoliui, atstovaujančiam teisininkui ar kitam asmeniui, taip pat siekiant įrodyti, kad Bendrovė tinkamai teikė draudimo tarpininkavimo paslaugas ir laikėsi teisės aktų reikalavimų. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas įgyvendinti ir ginti savo teises.

1.6. Vysto, kuria ir gerina savo paslaugų kokybę. Jūsų asmens duomenys minimalia tam reikalinga apimtimi gali būti tvarkomi siekiant vystyti, kurti ir gerinti Bendrovės paslaugų kokybę, pvz., įpročių ir tendencijų analizei, siekiant pažinti klientą, jo lūkesčius, vystyti paslaugas. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas vystyti, plėtoti veiklą, analizuoti rinką bei gerinti paslaugų kokybę.

Šiuo atveju, t. y. kai Bendrovė yra Jūsų asmens duomenų valdytoja, Bendrovė veikia savarankiškai, negaudamas draudimo bendrovių (draudiko) pavedimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

2. Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytoja, kai:

2.1. Teikia draudėjo poreikius labiausiai atitinkantį pasiūlymą draudimo sutarčiai sudaryti. Jūsų kaip apdraustojo arba naudos gavėjo, arba draudimo įmokos mokėtojo asmens duomenys gali būti tvarkomi tam, kad įvertinę draudėjo draudimo poreikius, jam pateiktume jo poreikius geriausiai atitinkantį pasiūlymą.

2.2. Tarpininkauja sudarant draudimo sutartį. Jūsų kaip apdraustojo arba naudos gavėjo, arba draudimo įmokos mokėtojo asmens duomenis Bendrovė gali tvarkyti tam, kad tarpininkautų draudėjui sudarant draudimo sutartį su draudimo bendrove (draudiku). Tokiu atveju Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko draudimo bendrovių (draudikų) pavedimu ir tik draudimo tikslais, draudimo pasiūlymams pateikti ir (arba) draudimo sutarčiai sudaryti. Jūsų asmens duomenys renkami, tvarkomi ir perduodami draudikams tik tokia apimtimi ir tik tiek, kiek būtina Bendrovės funkcijoms atlikti, t. y. pateikti draudėjo poreikius geriausiai atitinkantį draudimo produktą ir tarpininkauti sudarant sutartį.

2.3. Administruoja draudžiamuosius įvykius, jeigu sutartyje su draudimo bendrove (draudiku) yra įtvirtintas pavedimas Bendrovei administruoti draudžiamuosius įvykius.
Šiuo atveju, t. y. kai Bendrovė yra Jūsų kaip apdraustojo arba naudos gavėjo, arba draudimo įmokos mokėtojo asmens duomenų tvarkytoja, Bendrovė veikia draudikų (Jūsų asmens duomenų valdytojų) pavedimu ir kontrole, asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinį pagrindą bei saugojimo terminą nustato draudimo bendrovės (draudikai).

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai. Bendrovė yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, kuris rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu ir tuo, kad Bendrovės veikla atitiktų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatas. Norėdami gauti daugiau informacijos dėl žemiau nurodytų sąlygų ir priemonių, taip pat norėdami įgyvendinti žemiau aptartas teises ar kitais su Jūsų asmens duomenimis susijusiais klausimas, kreipkitės šiais kontaktais: 

el. paštas dap@achemosgrupe.lt, tel. +370 612 22646.

Tvarkomi asmens duomenys. Bendrovė, kaip duomenų valdytoja, siekdama įvertinti draudėjo draudimo poreikius, administruodamas draudimo sutartį, kurioje Jūs esate naudos gavėjas, apdraustasis, draudimo įmokos mokėtojas, siekdama Jums pasiūlyti paslaugas, savo teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui bei paslaugų kokybės vystymo/gerinimo tikslais bei administruodama draudžiamuosius įvykius (detaliau galite žiūrėti aukščiau išdėstytą 1 punktą) gali tvarkyti toliau nurodytas Jūsų kaip naudos gavėjų, apdraustųjų, nuketėjusiųjų trečiųjų asmenų, draudimo įmokos mokėtojo asmens duomenų kategorijas, priklausomai nuo Jūsų statuso draudimo sutarties atžvilgiu, draudimo sutarties rūšies bei pavedimo Bendrovei apimties:

1. Jūsų identifikacinius, kontaktinius ir veiklos duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas, veiklos pobūdis ir kategorija, kliento statusas, asmens tapatybės dokumento duomenys ir kopija, vairuotojo pažymėjimo duomenys ir kopija, šeiminė padėtis ir kt.);

2. Draudimo poreikio įvertinimui reikalingus duomenis (priklausomai nuo pageidaujamos draudimo sutarties rūšies: sveikatos duomenys, aktyvi laisvalaikio/sporto veikla, informacija apie keliones į užsienio šalis (teritorija, trukmė) bei kelionės draudimo rizikai įvertinti reikalingi duomenys, informacija apie darbingumo lygį, duomenys apie gaunamas pajamas ir kt.);

3. Draudimo sutarties ir draudimo liudijimo duomenis (draudimo sutarties ir draudimo liudijimo bei susijusių dokumentų duomenys ir kopijos, draudimo rūšis, draudimo liudijimo serija ir numeris, įsigaliojimo data, draudimo liudijimo termino pasibaigimo data, suteikto įgaliojimo galiojimo termino pabaiga, draudimo suma, įmokos suma, draudimo įmokų sumokėjimo data, gautų draudimo įmokų suma, įmokos mokėjimo dokumento numeris, draudimo laikotarpis, draudimo bendrovės (draudiko) pavadinimas ir kt.);

4. Draudimo įmokos apmokėjimo bei sąskaitos duomenis (mokėtojo vardas, pavardė, įmokos paskirtis, mokėjimo terminas, įmokos suma, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, ar įmoka mokama tiesiogiai draudimo bendrovei (draudikui), banko sąskaitos numeris, draudėjo skola, ar įmokos mokėjimas atidėtas, duomenys apie liudijimų galiojimą (galiojantis/negaliojantis/sustabdyta apsauga/nutrauktas, skolos dydis, ir kt.);

5. Bendrovės suformuotos ataskaitos draudikams (Duomenų valdytojams) (draudimo liudijimo numeris, data, draudimo rūšis, draudėjo vardas, pavardė, asmens kodas, sumokėtos/nesumokėtos įmokos, kokiu būdu sumokėtos įmokos (grynaisiais, pavedimu, kortele) ir kt.);

6. Draudžiamo objekto duomenis (priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies: draudžiamo turto sąrašas, draudžiamo turto adresas, unikalusis Nr., statybos metai, transporto priemonės valstybiniai numeriai, transporto priemonės registracijos liudijimo duomenys ir kopija, transporto priemonės markė/modelis, tipas, variklio darbinis tūris, variklio cilindrų darbinis tūris, valstybinis numeris, kėbulo numeris ir tipas, identifikacinis numeris, pagaminimo metai, naudojimo paskirtis, durų ir sėdimų vietų skaičius, signalizacijos lygis, apsaugos sistema, transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaita, draudžiamo turto fotonuotraukos, duomenys apie turto apgadinimą, nekilnojamojo turto registro išrašai ir juose esantys duomenys, turto vertinimo ataskaitos ir jose esantys duomenys, informacija apie turto apsaugą ir kt.);

7. Draudžiamo turto savininko identifikacinius ir kontaktinius duomenis (draudžiamo turto savininko vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kt.);

8. Draudžiamojo įvykio duomenis (įvykio faktinės aplinkybės, susijusios institucijų, tarnybų, įstaigų pažymos, įvykių deklaracijos, išrašai iš sveikatos priežiūros įstaigų ir kt.);

Bendrovė, kaip duomenų tvarkytoja, siekdama pateikti draudėjo poreikius labiausiai atitinkantį draudimo pasiūlymą, tarpininkaudama sudarant draudimo sutartį bei administruodama draudžiamąjį įvykį, kai toks pavedimas suformuotas draudimo bendrovės (draudiko), (detaliau žiūrėti aukščiau išdėstytą 2 punktą) gali tvarkyti toliau nurodytas Jūsų kaip naudos gavėjų, apdraustųjų, nuketėjusiųjų trečiųjų asmenų, draudimo įmokos mokėtojo asmens duomenų kategorijas, priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies, Jūsų statuso draudimo sutarties atžvilgiu bei draudimo bendrovės (draudiko) kaip duomenų valdytojo nurodymo:

1. Jūsų identifikacinius duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, atstovo – pareigos, vardas, pavardė ir kt.);

2. Jūsų kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas ir kt.);

3. Draudimo pasiūlymo pateikimui ir draudimo sutarties sudarymui reikalingus duomenis (priklausomai nuo pageidaujamos draudimo sutarties rūšies: sveikatos duomenys, aktyvi laisvalaikio/sporto veikla, informacija apie keliones į užsienio šalis (teritorija, trukmė) bei kelionės draudimo rizikai įvertinti reikalingi duomenys, informacija apie darbingumo lygį, duomenys apie gaunamas pajamas ir kt.);

4. Draudžiamo objekto duomenis (priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies: draudžiamo turto sąrašas, draudžiamo turto adresas, unikalusis Nr., statybos metai, objekto paskirtis, statybos būdas, plotas, transporto priemonės valstybiniai numeriai, transporto priemonės registracijos liudijimo duomenys ir kopija, transporto priemonės markė/modelis, tipas, variklio darbinis tūris, variklio cilindrų darbinis tūris, valstybinis numeris, kėbulo numeris ir tipas, identifikacinis numeris, pagaminimo metai, naudojimo paskirtis, durų ir sėdimų vietų skaičius, signalizacijos lygis, apsaugos sistema, informacija apie turto apsaugą, transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaita, draudžiamo turto fotonuotraukos, duomenys apie turto apgadinimą, nekilnojamojo turto registro išrašai ir juose esantys duomenys, turto vertinimo ataskaitos ir jose esantys duomenys);

5. Draudimo įmokos apmokėjimo, sąskaitos prašymo bei skolinių įsipareigojimų duomenis (mokėtojo vardas, pavardė, įmokos paskirtis, mokėjimo terminas, įmokos suma, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, ar įmoka mokama tiesiogiai draudikui, banko sąskaitos numeris, draudėjo skola, ar įmokos mokėjimas atidėtas, draudėjo skolos dydis, suteiktos nuolaidos sumos dydis; ir kt.);

6. Draudžiamo turto savininko identifikacinius ir kontaktinius duomenis (draudžiamo turto savininko vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kt.);

7. Draudimo sutarties/draudimo liudijimo duomenis (priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies: išskaitos dydis, rizikos faktoriai, apdraustos rizikos, draudimo laikotarpis, draudimo vieta, draudimo suma, draudimo išskaitos dydis, draudimo įmokos dydis, draudimo liudijimo numeris, liudijimo ID numeris, draudimo rizikos rūšis/grupė, draudimo grupė, draudimo galiojimo teritorija, draudimo liudijimo išdavimo data, draudžiamieji įvykiai, vairavimo stažas, ar sutartis sudaryta tarpininkaujant draudimo brokeriui, draudimo variantai, draudimo apsaugos papildomos sąlygos, kelionės tikslas, vykimo šalies pavadinimas, rizikos grupė, atliktų mokėjimų skaičius, apdraustųjų skaičius, papildoma rizika, draudimo sutarties numeris, nepanaudotų pinigų likučio dydis, ar nutraukiant draudimo sutartį įmoka bus užskaitoma, pastatų draudimo variantas, duomenys apie draudimo sutarčių galiojimą (galioja/negalioja/sustabdyta apsauga/nutraukta, ir kt.);

8. Draudžiamojo įvykio duomenis (įvykio faktinės aplinkybės, susijusios institucijų, tarnybų, įstaigų pažymos, įvykių deklaracijos, išrašai iš sveikatos priežiūros įstaigų ir kt.).

Asmens duomenų šaltinis. Bendrovė, veikdama ir kaip duomenų valdytoja, ir kaip duomenų tvarkytoja, Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų (kai duomenis pateikiate mums prašant ar savanoriškai), draudėjo, trečiųjų asmenų (pvz.: draudimo bendrovių (draudikų) ir kt.), iš viešų šaltinių (pvz., iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro).

Asmens duomenų gavėjai. Bendrovė pasiūlymo draudėjui pateikimo, draudimo sutarties sudarymo ir jos vykdymo/administravimo tikslu (veikdamas ir kaip duomenų valdytojas, ir kaip duomenų tvarkytojas) Jūsų asmens duomenis perduoda draudimo bendrovėms (draudikams). Jūsų asmens duomenys, minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, gali būti perduoti trečiajam asmeniui, teikiančiam paslaugas Bendrovei, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams bei teisės aktų nustatyta tvarka kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz.: antstoliams, teisininkams ir kt.). Asmens duomenys gali būti perduoti ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, tačiau tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina teikiant draudimo tarpininkavimo paslaugas.

Asmens duomenų saugojimo terminas. Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytoja, draudimo dokumentus (pvz.: pasiūlymas draudimo sutarčiai sudaryti, draudimo sutartis, draudimo liudijimus, draudimo sutarties nutraukimo ir nepanaudotos įmokos užskaitymo/grąžinimo prašymas, administruojant draudžiamuosius įvykius gauti asmens duomenys ir dokumentai, ir kt.) bei gautus asmens duomenis, jeigu draudimo sutartis buvo sudaryta, saugo visą draudimo sutarties galiojimo terminą ir 10 metų po draudimo sutarties pasibaigimo, o jeigu draudimo sutartis nebuvo sudaryta – 3 metus nuo asmens duomenų gavimo momento. Po to, jeigu nėra teisinio pagrindo toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenų, jie yra saugiai sunaikinami. Jeigu davėte sutikimą Jūsų asmens duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys yra saugomi 3 metus nuo sutikimo atšaukimo, arba jo galiojimo termino pabaigos, arba nuo Bendrovės sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų sutikime nustatytais tikslais priėmimo dienos. Šie terminai gali būti pratęsti, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, nesaugo asmens duomenų, jeigu šių asmens duomenų netvarko kaip duomenų valdytoja, kadangi juos saugo draudikai (duomenų valdytojai), kurie ir nustato duomenų saugojimo terminus.

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos. Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, kurios, atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį, užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų. Bendrovė įsipareigoja Jūsų asmens duomenis tvarkyti teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, taip pat užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, Jūsų asmens duomenis tvarkys vadovaudamasis duomenų valdytojų (draudikų) nurodymais.

Jūsų teisės. Tais atvejais, kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko kaip duomenų valdytoja, Jūs turite šias teises, kurias galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi; teisę į asmens duomenų perkeliamumą; teisę atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo, kuomet asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu; atsisakyti (prieštarauti) pranešimų, informacijos, naujienų siuntimo. Norime pastebėti, kad Jūsų sutikimo atšaukimas, kuomet Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, nedaro poveikio sutikimu grįstam duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Bendrovės vykdomos duomenų tvarkymo veiklos.

Prašymai dėl Jūsų teisių įgyvendinimo Bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie duomenų subjektą kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

Tais atvejais, kai Bendrovė veikia kaip duomenų tvarkytoja, Jūs turite teisę dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo (teisės susipažinti su savo duomenimis, gauti tvarkomų duomenų kopiją, ištaisyti netikslius ir ištrinti bei apriboti duomenų tvarkymą, juos perkelti ir kt.) kreiptis į draudimo bendrovę (draudiką).

 

Susipažinau [1]:

_____________________________________
(vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

[1] Pranešimas apie duomenų tvarkymo veiklą pasirašomas tik, kai duomenų subjektas su juo supažindinamas pasirašytinai popieriniame formate.