Kandidatams

UADBB „Draudimo brokerių aljansas“
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo procedūros Priedas Nr. 2


INFORMAVIMO FORMA DARBO SKELBIME

Mieli kandidatai,

siekdami skaidriai informuoti Jus apie kandidatuojant į laisvą darbo vietą UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ pateikto gyvenimo aprašymo, kartu su juo pateiktų dokumentų (jeigu tokie pateikiami) ir juose esančių asmens duomenų tvarkymą UADBB „Draudimo brokerių aljansas“, teikiame Jums šią informaciją.

Informuojame Jus, kad Jūsų gyvenimo aprašymas, kartu su juo pateikti dokumentai (jeigu tokie pateikiami) ir juose esantys Jūsų duomenys bus tvarkomi tik kandidato atrankos į laisvą darbo vietą UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ tikslu. Šiuo tikslu UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ gali kontaktuoti su Jūsų buvusiu darbdaviu, siekiant išsiaiškinti Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Su esamu darbdaviu UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ gali kontaktuoti tik Jūsų sutikimo pagrindu. Taip pat paminėtina, kad viešai prieinami asmens duomenys apie kandidatą, taip pat gali būti renkami ir tvarkomi, tačiau tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tie asmens duomenys yra tiesiogiai reikalingi ir aktualūs darbo pareigoms ir funkcijoms, į kurias pretenduoja kandidatas, vykdyti.

 1. Duomenų valdytojas - UADBB „Draudimo brokerių aljansas“, buveinės adresas Vykinto g. 14, LT-08117 Vilnius, el. pašto adresas info@dba.lt.
 2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. pašto adresas dap@achemosgrupe.lt, tel. +370 612 22646.
 3. Duomenų tvarkymo tikslai. Aukščiau nurodyti Jūsų duomenų tvarkymo tikslas – tinkamos kvalifikacijos kandidato į laisvą darbo vietą paieška ir atranka.
 4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas vykdyti darbuotojų atranką, siekiant priimti į darbą reikiamos kvalifikacijos, gebėjimų ir savybių asmenį.
 5. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:
  1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas UADBB
  „Draudimo brokerių aljansas“ (pvz., tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas);
  2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);
  3. kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
  4. kitiems asmenims tik Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo;
  Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti 1 – ame ir 2 – ame punkte
  nurodytais kontaktais.
 6. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums būtų
  leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.
  Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.
  Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, maloniai prašome kreiptis į duomenų apsaugos
  pareigūną 2 – ame punkte nurodytais kontaktais.
 7. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi
  3 mėnesių laikotarpį nuo darbuotojų atrankos pabaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
 8. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.
 9. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).