Klientams

UADBB „DRAUDIMO BROKERIŲ ALJANSAS“
Klientų asmens duomenų tvarkymo procedūros
Priedas Nr. 1

PRANEŠIMAS APIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų tvarkytojas, valdytojas, duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai. UADBB „Draudimo brokerių aljansas“, juridinio asmens kodas 302608851, buveinės adresas Vykinto g. 14, Vilnius (toliau - Bendrovė), Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais: siekdama įvertinti Jūsų draudimo poreikius ir pateikti Jums aktualų draudimo pasiūlymą; siekdama tarpininkauti Jums sudarant draudimo sutartį su draudimo bendrove (draudiku); administruodama draudimo sutartį; siekdama užtikrinti savo teisėtus interesus bei vystyti savo teikiamas paslaugas; taip pat administruodama draudžiamąjį įvykį. Jūsų asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisėtą tvarkymo pagrindą. Priklausomai nuo Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslo, Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų valdytoja arba kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytoja:

1. Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų valdytoja, kai:

1.1. Vertina Jūsų draudimo poreikius. Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko tam, kad galėtų įvertinti Jūsų draudimo poreikius (pvz., kokios rūšies draudimas Jums aktualus, į kokią rizikos grupę patenkate ir pan.) ir pateikti Jums aktualiausią ir geriausiai Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą. Jūsų asmens duomenų tvarkymo nurodytu tikslu teisinis pagrindas – pavedimo sutartis dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo, sudaryta žodžiu ar konkliudentiniais veiksmais, tarp Bendrovės ir Jūsų. Apdraustojo, naudos gavėjo ir draudimo įmokų mokėtojo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Draudimo įstatymo 95 str. 4 d., 163 str. 2 d. Jeigu yra tvarkomi Jūsų specialių kategorijų asmens duomenys, pvz. sveikatos duomenys, jų tvarkymo pagrindas – sutikimas. Šiam tikslui pasiekti reikalingus asmens duomenis turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių asmens duomenų nebus galimybės tinkamai įvertinti Jūsų draudimo poreikių ir pasiūlyti sudaryti juos atitinkančią draudimo sutartį. Prieštaraudami, kad Bendrovė tvarkytų Jūsų asmens duomenis nurodytu tikslu ir tvarka, nepildykite ir nepasirašykite Bendrovės pateiktų anketų ir klausimynų, neteikite prašomų asmens duomenų.

1.2. Administruoja Jūsų sudarytą draudimo sutartį. Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant administruoti jau sudarytą draudimo sutartį, t. y. sekti Jūsų draudimo sutarties galiojimo terminą sutarčių apskaitos programoje, Jūsų įmokų mokėjimą, nagrinėti Jūsų pateiktus prašymus užskaityti įmokas, kai Jūs siekiate nutraukti draudimo sutartį ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su draudimo sutarties administravimu. Šiuo tikslu tvarkomų Jūsų asmens duomenų teisinis pagrindas – pavedimo sutartis dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo, sudaryta žodžiu ar konkliudentiniais veiksmais tarp Bendrovės ir Jūsų. Apdraustojo, naudos gavėjo ir draudimo įmokų mokėtojo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Draudimo įstatymo 95 str. 4 d., 163 str. 2 d. Jeigu yra tvarkomi Jūsų specialių kategorijų asmens duomenys, pvz., sveikatos duomenys, jų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas. Šiam tikslui pasiekti reikalingus asmens duomenis turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių duomenų nebus galimybės tinkamai administruoti Jūsų sudarytos draudimo sutarties.

1.3. Administruoja draudžiamuosius įvykius, kai sutartyje su draudimo bendrove (draudiku) nėra suformuotas toks pavedimas. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant administruoti draudžiamuosius įvykius, t. y. Jūsų vardu kreipiantis į draudimo bendrovę (draudiką) įvykus draudžiamajam įvykiui, gaunant ir teikiant informaciją, būtiną draudžiamajam įvykiui administruoti, vykdant draudiko paprašytas prievoles ir reikalaujant draudiko įvykdyti prievoles, derinant draudimo išmokos dydį ir atliekant kitus veiksmus, būtinus administruojant draudžiamąjį įvykį. Jūsų asmens duomenų tvarkymo nurodytu tikslu teisinis pagrindas – pavedimo sutartis dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo, sudaryta raštu (pvz., sutikimas dėl draudžiamojo įvykio administravimo, įgaliojimas), žodžiu ar konkliudentiniais veiksmais tarp Bendrovės ir Jūsų. Apdraustojo, naudos gavėjo ir draudimo įmokų mokėtojo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Draudimo įstatymo 95 str. 4 d., 163 str. 2 d. Nukentėjusiojo trečiojo asmens duomenys tvarkomi, siekiant teisėtų draudėjo arba trečiosios šalies (apdraustojo, nukentėjusio asmens) interesų (pvz., siekiant išsiaiškinti, ar dėl draudiminio įvykio nėra kaltas pats nukentėjęs asmuo arba siekiant atlyginti tokiam asmeniui padarytą žalą). Jeigu yra tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys, pvz., sveikatos duomenys, jų tvarkymo pagrindas – sutikimas. Šiam tikslui pasiekti reikalingus asmens duomenis turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių asmens duomenų nebus galimybės tinkamai administruoti draudžiamojo įvykio.

1.4. Siūlo savo paslaugas Jums (tiesioginė rinkodara). Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi siekiant pateikti Jums aktualią informaciją, pasiūlymus, pranešimus, susijusius su Bendrovės teikiamomis paslaugomis (įskaitant teikiamas kartu su mūsų partneriais), taip pat teirautis Jūsų nuomonės dėl jų. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas arba Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.

1.5. Saugo savo teises ir interesus. Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko įgyvendindama ir gindami savo teises, saugodama savo teisėtus interesus, pvz., teikiant Jūsų duomenis teismui, antstoliui, atstovaujančiam teisininkui ar kitam asmeniui, taip pat siekiant įrodyti, kad Bendrovė tinkamai vykdė draudimo tarpininkavimo veiklą. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas įgyvendinti ir ginti savo teises bei teisėtus interesus.

1.6. Vysto, kuria ir gerina savo paslaugų kokybę. Jūsų asmens duomenys minimalia tam reikalinga apimtimi gali būti tvarkomi siekiant vystyti, kurti ir gerinti Bendrovės paslaugų kokybę, pvz., klientų įpročių ir rinkos tendencijų analizei, siekiant pažinti klientą, jo lūkesčius, vystyti paslaugas. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas vystyti, plėtoti veiklą, analizuoti rinką bei gerinti paslaugų kokybę.

Šiuo atveju, t. y. kai Bendrovė yra Jūsų asmens duomenų valdytoja, Bendrovė veikia savarankiškai, negaudamas draudimo bendrovės (draudiko) nurodymų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

2. Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytoja, kai:

2.1. Teikia Jūsų poreikius labiausiai atitinkantį pasiūlymą draudimo sutarčiai sudaryti. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad įvertinę Jūsų draudimo poreikius, Jums pateiktume Jūsų poreikius geriausiai atitinkantį draudimo bendrovės (draudiko) pasiūlymą.

2.2. Tarpininkauja sudarant draudimo sutartį. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad tarpininkautume Jums sudarant draudimo sutartį su draudimo bendrove (draudiku). Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko draudimo bendrovių (draudikų) pavedimu ir tik draudimo tikslais, draudimo pasiūlymams pateikti ir (arba) draudimo sutarčiai sudaryti. Jūsų asmens duomenys renkami, tvarkomi ir perduodami draudimo bendrovėms (draudikams) tik tokia apimtimi ir tik tiek, kiek būtina Bendrovės funkcijoms atlikti, t. y. pateikti Jūsų poreikius geriausiai atitinkantį draudimo produktą ir tarpininkauti Jums sudarant draudimo sutartį.

2.3. Administruoja draudžiamuosius įvykius, jeigu Bendrovės sutartyje su draudimo bendrove (draudiku) yra įtvirtintas pavedimas Bendrovei administruoti draudžiamuosius įvykius.

Šiuo atveju, t. y. kai Bendrovė yra Jūsų asmens duomenų tvarkytoja, Bendrovė veikia draudimo bendrovių (draudikų) (asmens duomenų valdytojų) pavedimu ir joms kontroliuojant, duomenų tvarkymo tikslus, teisinį pagrindą bei saugojimo terminą nustato draudimo bendrovės (draudikai).

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai. Bendrovė yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, kuris rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu ir tuo, kad Bendrovės veikla atitiktų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatas. Norėdami gauti daugiau informacijos dėl žemiau nurodytų sąlygų ir priemonių, taip pat norėdami įgyvendinti žemiau aptartas teises ar kitais su Jūsų asmens duomenimis susijusiais klausimas kreipkitės šiais kontaktais:
el. paštas dap@achemosgrupe.lt, tel. +370 612 22646.

Tvarkomi asmens duomenys. Bendrovė, kaip duomenų valdytoja, siekdama įvertinti Jūsų draudimo poreikius, administruodama draudimo sutartį, siekdama Jums pasiūlyti paslaugas, savo teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui bei paslaugų kokybės vystymo/gerinimo tikslais, taip pat administruodama draudžiamuosius įvykius (detaliau galite žiūrėti aukščiau išdėstytą 1 punktą) gali tvarkyti toliau nurodytas Jūsų ir su Jumis susijusių asmenų (pvz.: naudos gavėjų, apdraustųjų, nuketėjusiųjų trečiųjų asmenų, draudimo įmokos mokėtojo) asmens duomenų kategorijas, priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies ir Jūsų pavedimo Bendrovei apimties:

1. Jūsų identifikacinius, kontaktinius ir veiklos duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas, veiklos pobūdis ir kategorija, kliento statusas, asmens tapatybės dokumento duomenys ir kopija, vairuotojo pažymėjimo duomenys ir kopija, šeiminė padėtis ir kt.);

2. Draudimo poreikio įvertinimui reikalingus duomenis (priklausomai nuo pageidaujamos draudimo sutarties rūšies: sveikatos duomenys, aktyvi laisvalaikio/sporto veikla, informacija apie keliones į užsienio šalis (teritorija, trukmė) bei kelionės draudimo rizikai įvertinti reikalingi duomenys, informacija apie darbingumo lygį, duomenys apie gaunamas pajamas ir kt.);

3. Draudimo sutarties ir draudimo liudijimo duomenis (draudimo sutarties ir draudimo liudijimo bei susijusių dokumentų duomenys ir kopijos, draudimo rūšis, draudimo liudijimo serija ir numeris, įsigaliojimo data, draudimo liudijimo termino pasibaigimo data, suteikto įgaliojimo galiojimo termino pabaiga, draudimo suma, įmokos suma, draudimo įmokų sumokėjimo data, gautų draudimo įmokų suma, įmokos mokėjimo dokumento numeris, draudimo laikotarpis, draudimo bendrovės (draudiko) pavadinimas ir kt.);

4. Draudimo įmokos apmokėjimo bei sąskaitos duomenis (mokėtojo vardas, pavardė, įmokos paskirtis, mokėjimo terminas, įmokos suma, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, ar įmoka mokama tiesiogiai draudimo bendrovei (draudikui), banko sąskaitos numeris, draudėjo skola, ar įmokos mokėjimas atidėtas, duomenys apie liudijimų galiojimą (galiojantis/negaliojantis/sustabdyta apsauga/nutrauktas, skolos dydis, ir kt.);

5. Bendrovės suformuotos ataskaitos draudikams (Duomenų valdytojams) (draudimo liudijimo numeris, data, draudimo rūšis, draudėjo vardas, pavardė, asmens kodas, sumokėtos/nesumokėtos įmokos, kokiu būdu sumokėtos įmokos (grynaisiais, pavedimu, kortele) ir kt.);

6. Draudžiamo objekto duomenis (priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies: draudžiamo turto sąrašas, draudžiamo turto adresas, unikalusis Nr., statybos metai, transporto priemonės valstybiniai numeriai, transporto priemonės registracijos liudijimo duomenys ir kopija, transporto priemonės markė/modelis, tipas, variklio darbinis tūris, variklio cilindrų darbinis tūris, valstybinis numeris, kėbulo numeris ir tipas, identifikacinis numeris, pagaminimo metai, naudojimo paskirtis, durų ir sėdimų vietų skaičius, signalizacijos lygis, apsaugos sistema, transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaita, draudžiamo turto fotonuotraukos, duomenys apie turto apgadinimą, nekilnojamojo turto registro išrašai ir juose esantys duomenys, turto vertinimo ataskaitos ir jose esantys duomenys, informacija apie turto apsaugą ir kt.);

7. Draudžiamo turto savininko identifikacinius ir kontaktinius duomenis (draudžiamo turto savininko vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kt.);

8. Draudžiamojo įvykio duomenis (įvykio faktinės aplinkybės, susijusios institucijų, tarnybų, įstaigų pažymos, įvykių deklaracijos, išrašai iš sveikatos priežiūros įstaigų ir kt.);

9. Apdraustųjų ir naudos gavėjų identifikacinius ir kontaktinius duomenis (apdraustojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, amžius, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris (į kurią turi būti išmokėta draudimo išmoka), dokumento pavadinimas, ir kt.).

Bendrovė, kaip duomenų tvarkytoja, siekdama Jums pateikti Jūsų poreikius labiausiai atitinkantį draudimo pasiūlymą, tarpininkaudama Jums sudarant draudimo sutartį bei administruodama draudžiamąjį įvykį, kai toks pavedimas suformuotas draudimo bendrovės (draudiko), gali tvarkyti toliau nurodytas Jūsų ir su Jumis susijusių asmenų (pvz.: naudos gavėjų, apdraustųjų, nuketėjusiųjų trečiųjų asmenų) (detaliau žiūrėti aukščiau išdėstytą 2 punktą) asmens duomenų kategorijas, priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies bei draudimo bendrovės (draudiko) kaip duomenų valdytojo nurodymo:


1. Jūsų identifikacinius duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, atstovo – pareigos, vardas, pavardė ir kt.);

2. Jūsų kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas ir kt.);

3. Draudimo pasiūlymo pateikimui ir draudimo sutarties sudarymui reikalingi duomenis (priklausomai nuo pageidaujamos draudimo sutarties rūšies: sveikatos duomenys, aktyvi laisvalaikio/sporto veikla, informacija apie keliones į užsienio šalis (teritorija, trukmė) bei kelionės draudimo rizikai įvertinti reikalingi duomenys, informacija apie darbingumo lygį, duomenys apie gaunamas pajamas ir kt.);

4. Draudžiamo objekto duomenis (priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies: draudžiamo turto sąrašas, draudžiamo turto adresas, unikalusis Nr., statybos metai, objekto paskirtis, statybos būdas, plotas, transporto priemonės valstybiniai numeriai, transporto priemonės registracijos liudijimo duomenys ir kopija, transporto priemonės markė/modelis, tipas, variklio darbinis tūris, variklio cilindrų darbinis tūris, valstybinis numeris, kėbulo numeris ir tipas, identifikacinis numeris, pagaminimo metai, naudojimo paskirtis, durų ir sėdimų vietų skaičius, signalizacijos lygis, apsaugos sistema, informacija apie turto apsaugą, transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaita, draudžiamo turto fotonuotraukos, duomenys apie turto apgadinimą, nekilnojamojo turto registro išrašai ir juose esantys duomenys, turto vertinimo ataskaitos ir jose esantys duomenys);

5. Draudimo įmokos apmokėjimo, sąskaitos prašymo bei skolinių įsipareigojimų duomenis (mokėtojo vardas, pavardė, įmokos paskirtis, mokėjimo terminas, įmokos suma, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, ar įmoka mokama tiesiogiai draudikui, banko sąskaitos numeris, draudėjo skola, ar įmokos mokėjimas atidėtas, draudėjo skolos dydis, suteiktos nuolaidos sumos dydis; ir kt.);

6. Apdraustųjų, naudos gavėjų identifikacinius ir kontaktinius duomenis (apdraustojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, amžius, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris (į kurią turi būti išmokėta draudimo išmoka), dokumento pavadinimas, ir kt.);

7. Draudžiamo turto savininko identifikacinius ir kontaktinius duomenis (draudžiamo turto savininko vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kt.);

8. Draudimo sutarties/draudimo liudijimo duomenis (priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies: išskaitos dydis, rizikos faktoriai, apdraustos rizikos, draudimo laikotarpis, draudimo vieta, draudimo suma, draudimo išskaitos dydis, draudimo įmokos dydis, draudimo liudijimo numeris, liudijimo ID numeris, draudimo rizikos rūšis/grupė, draudimo grupė, draudimo galiojimo teritorija, draudimo liudijimo išdavimo data, draudžiamieji įvykiai, vairavimo stažas, ar sutartis sudaryta tarpininkaujant draudimo brokeriui, draudimo variantai, draudimo apsaugos papildomos sąlygos, kelionės tikslas, vykimo šalies pavadinimas, rizikos grupė, atliktų mokėjimų skaičius, apdraustųjų skaičius, papildoma rizika, draudimo sutarties numeris, nepanaudotų pinigų likučio dydis, ar nutraukiant draudimo sutartį įmoka bus užskaitoma, pastatų draudimo variantas, duomenys apie draudimo sutarčių galiojimą (galioja/negalioja/sustabdyta apsauga/nutraukta, ir kt.);

9. Draudžiamojo įvykio duomenis, įskaitant apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusiojo trečiojo asmens duomenis (įvykio faktinės aplinkybės, susijusios institucijų, tarnybų, įstaigų pažymos, įvykių deklaracijos, išrašai iš sveikatos priežiūros įstaigų ir kt.).

Asmens duomenų šaltinis. Bendrovė, veikdama ir kaip duomenų valdytoja, ir kaip duomenų tvarkytoja, Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų (kai duomenis pateikiate mums prašant ar savanoriškai), trečiųjų asmenų (pvz.: draudimo bendrovių (draudikų) ir kt.), iš viešų šaltinių (pvz., iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro).

Asmens duomenų gavėjai. Bendrovė pasiūlymo Jums pateikimo, draudimo sutarties sudarymo ir jos vykdymo bei administravimo tikslu (veikdamas ir kaip duomenų valdytoja, ir kaip duomenų tvarkytoja) Jūsų asmens duomenis perduoda draudimo bendrovėms (draudikams). Jūsų asmens duomenys, minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, gali būti perduoti trečiajam asmeniui, teikiančiam paslaugas Bendrovei, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams bei teisės aktų nustatyta tvarka kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz.: antstoliams, teisininkams ir kt.). Asmens duomenys gali būti perduoti ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, tačiau tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina Jūsų pavedimu teikiant draudimo tarpininkavimo paslaugas.

Asmens duomenų saugojimo terminas. Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytoja, draudimo dokumentus (pvz.: pasiūlymas draudimo sutarčiai sudaryti, draudimo sutartis, draudimo liudijimus, draudimo sutarties nutraukimo ir nepanaudotos įmokos užskaitymo/grąžinimo prašymas, administruojant draudžiamuosius įvykius gauti asmens duomenys ir dokumentai, ir kt.) ir susijusius asmens duomenis, jeigu draudimo sutartis buvo sudaryta, saugo visą draudimo sutarties galiojimo terminą ir 10 metų po draudimo sutarties pasibaigimo, o jeigu draudimo sutartis nebuvo sudaryta – 3 metus nuo asmens duomenų gavimo momento. Po to, jeigu nėra teisinio pagrindo toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenų, jie yra saugiai sunaikinami. Jeigu davėte sutikimą Jūsų asmens duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys yra saugomi 3 metus nuo sutikimo atšaukimo, arba jo galiojimo termino pabaigos, arba nuo Bendrovės sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų sutikime nustatytais tikslais priėmimo dienos. Šie terminai gali būti pratęsti, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, nesaugo asmens duomenų, jeigu šių asmens duomenų netvarko kaip duomenų valdytoja, kadangi juos saugo draudikai (duomenų valdytojai), kurie ir nustato duomenų saugojimo terminus.

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos. Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, kurios, atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį, užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų. Bendrovė įsipareigoja Jūsų asmens duomenis tvarkyti teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, taip pat užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, Jūsų asmens duomenis tvarkys vadovaudamasis duomenų valdytojų (draudikų) nurodymais.

Visus asmens duomenis, kurie yra būtini konkretaus draudimo poreikio įvertinimui, draudimo pasiūlymų pateikimui, konkrečios Jūsų pageidaujamos draudimo sutarties sudarymui, jos administravimui, taip pat draudžiamojo įvykio administravimui, turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių asmens duomenų Bendrovė neturės galimybės tinkamai vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklos Jūsų naudai ir interesais, todėl šių paslaugų teikti Jums negalėsime. Prieštaraudami, kad Bendrovė netvarkytų asmens duomenų nurodytu tikslu ir tvarka, nepildykite ir nepasirašykite Bendrovės pateiktų anketų ir klausimynų, neteikite asmens duomenų.

Jūsų teisės. Tais atvejais, kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko kaip duomenų valdytoja, Jūs turite šias teises, kurias galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi; teisę į asmens duomenų perkeliamumą; teisę atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo, kuomet asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu; atsisakyti (prieštarauti) pranešimų, informacijos, naujienų siuntimo. Norime pastebėti, kad Jūsų sutikimo atšaukimas, kuomet Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, nedaro poveikio sutikimu grįstam duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Bendrovės vykdomos duomenų tvarkymo veiklos.

Prašymai dėl Jūsų teisių įgyvendinimo Bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie duomenų subjektą kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

Tais atvejais, kai Bendrovė veikia kaip duomenų tvarkytoja, Jūs turite teisę dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo (teisės susipažinti su savo duomenimis, gauti tvarkomų duomenų kopiją, ištaisyti netikslius ir ištrinti bei apriboti duomenų tvarkymą, juos perkelti ir kt.) kreiptis į draudimo bendrovę (draudiką).

 

Susipažinau [1] :

_____________________________________
(vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

[1] Pranešimas apie duomenų tvarkymo veiklą pasirašomas tik, kai duomenų subjektas su juo supažindinamas pasirašytinai popieriniame formate.