Informacija klientui

INFORMACIJA KLIENTUI

 (DRAUDĖJUI, APDRAUSTAJAM ir/ar NAUDOS GAVĖJUI)

Vadovaudamiesi LR Civilinio Kodekso 6.993 str., LR Draudimo įstatymo 78, 99 straipsniais, 149 straipsnio 4 dalimi, ir LR Draudimo Priežiūros Komisijos 2011-02-22 nutarimu Nr. N-69  teikiame Jums šią informaciją:

1. Nepriklausomo draudimo tarpininko tapatybė ir adresas –

Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Draudimo brokerių aljansas“; įmonės kodas - 302608851; buveinės adresas: Vykinto g. 14, LT-08117 Vilnius.

2. Juridinių asmenų registras, kuriame registruotas 1 punkte nurodytas asmuo -

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centro Vilniaus filialas, http://www.registrucentras.lt/jar/p/.

3. Interneto tinklalapis, kuriame skelbiamas draudimo brokerių įmonių sąrašas Lietuvos banko  Priežiūros tarnybos tinklapis: http://www.lb.lt/draudimo_tarpininkai?pg=draudimo_brokeriu_sarasas.

4. Nuosavybės ryšiai su draudimo bendrovėmis

UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ yra nepriklausomas draudimo tarpininkas, nei viena veikianti draudimo įmonė, kitos Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonės ar užsienio valstybės draudimo įmonės neturi tiesiogiai ar netiesiogiai draudimo tarpininko akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 proc. balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 proc. kapitalo. Nepriklausomo draudimo tarpininko patronuojanti įmonė UAB Koncernas „Achemos grupė“ tiesiogiai turi daugiau nei 10 procentų UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ akcijų.

5. Skundų dėl brokerių veiklos pateikimas.

UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ sprendžia visus kilusius ginčus. Suinteresuoti asmenys – draudėjai, apdraustieji ir/ar naudos gavėjai - gali kreiptis į UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ generalinį direktorių Joną Plačiakį, tel: 8 (52) 49 22 50, faks.: 8 (52) 75 36 57, mob. tel: 8 (687) 36484, el. pašto adresas: jonas.placiakis@dba.lt. Skundus galima pateikti Draudimo brokerių rūmams, LB Priežiūros tarnybai.

6. Institucijos, kurioms galima pateikti skundus dėl draudimo tarpininkų veiklos

Skundą dėl draudimo tarpininko veiklos galima pateikti LR Lietuvos banko Priežiūros tarnybai ar teismui vadovaujantis LR teisiniais aktais.

Skundą dėl draudimo tarpininko veiklos, susijusios su konkrečia draudimo sutartimi, galima taip pat pateikti toje draudimo sutartyje nurodytam draudikui.

7. Skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros

Draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir/ar nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų skundai ir/ar reikalavimai dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka sprendžiami derybomis ir/ar tarpininkavimu su draudiku, jei ko kita nėra nurodyta draudimo taisyklėse (sutarties sąlygose), taikytinose draudimo sutarčiai, iš kurios kilo skundas ir/ar reikalavimas.

8. Vartotojų skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros

Jei draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ir/ar nukentėjęs tretysis asmuo yra vartotojas (t. y. fizinis asmuo, įsigyjantis draudimą su jo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, bet asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti), tai, be 7 punkte nurodytų procedūrų, jis taip pat turi teisę, kad jo skundą ar reikalavimą dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka išnagrinėtų LR Lietuvos banko Priežiūros tarnyba.

Vartotojas, manantis, jog draudikas draudimo sutartiniuose (ar su jais susijusiuose) santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, ir ketinantis pasinaudoti savo teise kreiptis į LR lietuvos banko Priežiūros tarnybą, pirmiausia privalo raštu kreiptis į draudiką, nurodydamas ginčo aplinkybės ir savo reikalavimą.

Draudikas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi, ir raštu pateikti išsamų motyvuotą atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių nuorašai privalo būti pridėti prie draudiko atsakymo.

Jei vartotojo netenkina draudiko atsakymas arba jo negauna per nustatytą terminą, tai vartotojas per du mėnesius nuo draudimo atsakymo gavimo dienos ar termino suėjimo dienos turi teisę užpildęs nustatytą formą kreiptis į LR Lietuvos banko Priežiūros tarnybą.

Platesnę informaciją ir vartotojo kreipimosi formą galima rasti 2006-12-19 dienos LR Draudimo Priežiūros Komisijos Nutarime Nr. 112 arba tinklapyje http://www.lb.lt/ .

9. Konsultavimo pobūdis

UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudiko pavedimu.

Klientas turi teisę reikalauti UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ pateikti pavadinimus tų draudikų, su kuriais jis bendradarbiauja ir (ar) gali bendradarbiauti, jeigu toks sąrašas šiame dokumente nepateikiamas.

10. Informacija draudėjui, kurią pagal LR Civilinio kodekso 6.993 str. turi pateikti draudikas

Siūlomų draudikų pavadinimai, draudikų įmonių rūšys, adresai yra nurodyti pasiūlyme, prie kurio yra teikiama ši informacija.

Iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarka, draudiko elgesys, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimi draudimo rizikos padidėjimo atvejai bei kita informacija yra nurodyta, konkrečios draudimo rūšies taisyklėse, su kuriomis draudėjui primygtinai rekomenduojame detaliai susipažinti iki draudimo sutarties sudarymo.

11. Draudimo sutartims taikoma teisė

Draudimo sutartims, dėl kurių sudarymo tarpininkauja UADBB „Draudimo brokerių aljansas“, taikoma Lietuvos Respublikos teisė, išskyrus atvejus, kai draudimo sutartyse numatyta kitaip.

12. Nuorašai (dublikatai)

Jei po draudimo sutarties sudarymo draudėjas kreipiasi į draudiką su prašymu išduoti draudimo taisyklių ar individualios draudimo sutarties, draudimo liudijimo (poliso), draudėjo raštiško prašymo sudaryti draudimo sutartį bei kitų dokumentų, patvirtinančių draudimo sutarties sudarymą, nuorašus, draudikas privalo, kai draudėjas sumoka sutartą atlyginimą, neviršijantį dokumentų nuorašų išdavimo sąnaudų (jei atlyginimas numatytas draudimo sutartyje), išduoti draudėjui reikalaujamų dokumentų nuorašus.

13. Nepriklausomo draudimo tarpininko veiklos principai

UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ konsultuoja klientus tik atlikusi pakankamai išsamią rinkoje siūlomų draudimo bendrovių (ne mažiau kaip trijų) draudimo produktų analizę, kad vadovaudamasi profesionaliais kriterijais, galėtų rekomenduoti klientui sudaryti jo poreikius tinkamai atitinkančią draudimo sutartį.

Prieš sudarydama kiekvieną konkrečią draudimo sutartį, UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ nustato ir nurodo, remdamasi kliento pateikta informacija, to kliento poreikius ir reikalavimus, taip pat nurodo pagrindines priežastis, kuriomis remdamasi klientui pataria dėl tam tikros draudimo sutarties sudarymo.

14. UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ CA draudimas

UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ yra apdraudęs profesinę civilinę atsakomybę. Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (polisas) Serija 1376 Nr. 1000959, išduotas 2018 m. vasario 15 d. Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filiale.

15. Pilna informacija apie UADBB „Draudimo brokerių aljansas“

Pilna informacija apie UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ yra patalpinta įmonės internetinėje svetainėje www.dba.lt

16. Draudikų, kurių pavedimu veikia UADBB „Draudimo brokerių aljansas“, sąrašas

    Ne gyvybės draudimo:

 • AB „Lietuvos draudimas“; J.Basanavičiaus g. 12, Vilnius
 •  „Ergo draudimas SE  Lietuvos filialas“; Geležinio vilko g. 6A, Vilnius
 • UAB DK „PZU Lietuva“; Konstitucijos pr. 7, Vilnius
 •  If P&C Insurance AS Lietuvos filialas; Žalgirio g. 88, Vilnius
 •  AAS „Gjencidige Baltic“ Lietuvos filialas; T. Ševčenkos g. 21 / Vytenio g. 12, Vilnius
 •  „Seesam draudimas AS Lietuvos filialas“; Ulonų g. 2, Vilnius
 •  UAB DK „Lamantinas“; Z.Sierakausko g. 15A, Vilnius
 •  ADB „Baltikums“ Lietuvos filialas; A. Goštauto g. 8–125, Vilnius
 •  Compensa Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialas; Lvovo g. 25, Vilnius
 • „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje; Verkių g. 29, 18 korpusas, Vilnius
 • Coface Austria Kreditversicherung AG filialas; Vilniaus g. 23–3, Vilnius

Gyvybės draudimo (dėl savanoriško sveikatos draudimo :

 • ERGO Life Insurance SE; Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius
 • Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas; Lvovo g. 25, Vilnius

Darbui su PDF tipo dokumentais Jums reikalinga nemokama Adobe Acrobat Reader programinė įranga.